preload

پیشنهادات ویژه در شمال | خرید پیشنهادات ویژه در شمال

خرید پیشنهادات ویژه در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12122 دارد 240m2

قیمت: 340,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . ویلا ویو جنگل محموداباد . ویلا با سند محموداباد . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 11993 دارد 231m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا مازندران . ویلا در جنگل محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 11983 دارد 350m2

قیمت: 750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا سمت جنگل مازندران . فروش ویلا محموداباد . ویلا با درخت و باغچه کاری زیبا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . ویلا شمال

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 11973 دارد 570m2

قیمت: 650,000,000 تومان

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا در چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا قیمت مناسب . ویلا چمستان ویلا با سند و پروانه مازندران چمستان . ویلا جنگلی نزدیک به دریا شمال . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای زمین بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 11963 دارد 300m2

قیمت: 400,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان . ویلا در چمستان .خرید ویلا در چمستان . ویلا شهرکی مازندران چمستان . ویلا جنگلی نزدیک به دریاخزر مازندران . ویلا مازندران چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا چمستان . ویلا با سند 6دانگ چمستان مازندران . ویلا نوساخت چمستان . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی و حیاط بزرگ با تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده .

چمستان ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار چمستان

کد 11952 دارد 320m2

قیمت: 465,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل چمستان . ویلا در چمستان . ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا جنگلی نوساخت . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . ویلا چمستان . ویلا سندار و جوازساخت مازندران . این ویلا کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبانی و حیاط بزر با دراخت کاری زیبا و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 11943 دارد 310m2

قیمت: 490,000,000 تومان

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا در چمستان . ویلا بین امل و چمستان . ویلا شمال . خرید ویلا چمستان شمال . ویلا شهرکی شمال . ویلا سنددار شمال چمستان . ویلا شهرکی چمستان . ویلا جنگلی مازندران . ویلا فروشی مازندران شمال کشور چمستان . ویلا در مازندران . این ویلا جنگلی دارای تراس رو به طبیعت و حیاط بزرگ داخل شهرک با نگهبانی واقغ در مازندران چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار چمستان

کد 11933 دارد 309m2

قیمت: 300,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت چمستان . ویلا چمستان . خرید ویلا چمستان . ویلا در شمال . ویلا شهرکی شمال چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار چمستان . ویلا سنددار چمستان . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار داخل شهرکی زیبا با حیاط بزرگ و نگهبانی دارای تراس رو به شمال کشور واقع در چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 11923 دارد 200m2

قیمت: 340,000,000 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . ویلا در چمستان . ویلا در شمال کشور مازندران اطراف مازندران . ویلا چستان . ویلا شهرکی جنگلی چمستان . ویلا نوساخت شمال چمستان . ویلا شهرکی شمال . ویلا مازندران . خرید ویلا شمال چمستان . ویلا سنددار شمال چمستان . این ویلا فروشی سمت جنگل سرسبز داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ دارای تراس بزرگ سمت جنگل شمال کشور چمستان

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 11913 دارد 400m2

قیمت: 450,000,000 تومان

ویلا در چمستان . ویلا چمستان . ویلا مازندران چمستان . ویلا شمال چمستان . ویلا شهرکی مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا جنگلی مازندران چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا سنددار مازندران شمال محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی دارای حیاط بزرگ زیبا و تراس رو به شمال کشور مازندران چمستان

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11902 دارد 210m2

قیمت: 200,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا محموداباد . ویلا داخل شهرک شمال . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا بین محموداباد و امل . فروش ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرکی دارای نگهبان و با حیاط بزرگ در طبیعت زیبای شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11893 دارد 290m2

قیمت: 400,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . ویلا فروشی شمال محمواباد . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سنددار مازندران . ویلا محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا جنگلی داخل شهرک مازندران محموداباد . ویلا شهرکی شمال مازندران . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان دائمی با حیاط بزرگ و تراس دید به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11882 دارد 300m2

قیمت: 385,000,000 تومان

خرید ویلا در مازندران شمال سرخرود . ویلا مازندران شمال . ویلا در محموداباد . ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران . ویلا جنگلی مازندران . ویلا داخل شهرک مازندران شمال . ویلا نوساخت شمال مازندران . ویلا شمال . ویلا جنگلی محموداباد نزدیک به دریا مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محمواباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبانی و تراس رو به جنگل شمال کشور .

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 11873 دارد 1000m2

قیمت: 870,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا شمال . خرید ویلا در محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا باغ فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11862 دارد 220m2

قیمت: 390,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در شمال . ویلا شمال . ویلا جنگلی مازندران . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد .ویلا سمت دشت و چمنزار محموداباد . ویلا جنگلی نزدیک به دریا شمال . خرید ویلا محموداباد . ویلا جنگلی شهرکی محموداباد مازندران . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا فروشی نزدیک به جنگل در شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11853 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا شمال محموداباد . ویلا شمال . ویلا مازندران . ویلا مازندران شمال محموداباد . ویلا محموداباد جنگلی . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار محموداباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11844 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در مازندران محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا محموداباد داخل شهرک محموداباد سرخرود . ویلا جنگلی محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا مازندران محوداباد شمال . ویلا جنگلی . ویلا شمال . ویلا مازندران جنگلی شمال . ویلا مازندران اطراف محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل مازندران در شهرکی امن و زیبا با نگهبانی و تراس بزرگ دید به طبیعت زیبای شمال محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 11442 دارد 220m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار کشور ایران مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت دشت محموداباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی نوساخت مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل با حیاط بزرگ و گا کاری شده مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت چمنزار سرسبز محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل سنددار مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 11433 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگ محموداباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگ و دشت نزردیک به دریاخزر محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت قیمت مناسب محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل جواز دار مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا

ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا محمودآباد

کد 11423 دارد 110m2

قیمت: 350,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا مازندران محموداباد . فروش ویلا جنگلی ساحلی مازندران محموداباد . ویلا جنگلی فروشی سمت دریاخرز مازندران محموداباد . ویلا جنگلی دید به دریا سنددار مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی دید به دریا و جنگل نوساخت مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی حیاط دار مازندران محموداباد . ویلا فروشی جنگلی نزدیک دریا مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی بین سرخرود و محموداباد مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11413 دارد 237m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل بین امل و محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی فروشی محموداباد مازندران . ویلا جنگلی در شمال کشور محمواباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی سنددار سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طیعت زیبا مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط جنگلی مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 11404 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت کشور ایران مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی کحمواباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا فروشی سمت جنگل مازندران شهر محموداباد . ویلا شهرکی سنددار محوداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل نزدیک به دریا خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی دید به طبیعت سرسبز مازندران چمستان . فروش ویلا شهرکی با تراس و پنجره بزرگ مازندران محموداباد .

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 11393 دارد 400m2

قیمت: 450,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران چمستان . ویلا فروشی شهرکی سمت جنگ مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی جواز دار مازندران چمستان . ویلا شهرکی جنگلی حیاط دار مازندران چمستان . خرید و فروش ویلا شهرکی قیمت مناسب در چمستان مازندران . ویلا شهرکی فروشی نوساخت مازندران چمستان . ویلا شهرکی جنگلی نزدیک به دریاخرز مازندران . ویلا شهرکی با فضا سازی زیبا در چمستان . ویلا شهرکی فروشی با تراس زیبا دید به مازندران چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 11383 دارد 200m2

قیمت: 340,000,000 تومان

خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی کشور ایران مازندران چمستان . فروش ویلا شهرکی جنگلی . خرید ویلا سمت جنگل چمستان مازندران . خرید ویلا شهرکی در طبیعت سرسبز شمال چمستان . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل سنددار چمستان مازندران . ویلا شهرکی جنگلی فروشی حیلط دار مازندران چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی شخصی مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ . ویلا شهرکی دارای فضای سبز زیبا مازندران چمستان

پشتیبانی0