preload

پیشنهادات ویژه در شمال | خرید پیشنهادات ویژه در شمال

خرید پیشنهادات ویژه در شمال

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12982 دارد 250m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا در مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه ای ویلای و جنگلی در محیطی امن و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12962 دارد 200m2

قیمت: 190,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . خرید ویلا در مازندران اطراف نوشهر . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12953 دارد 320m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . قیمت ویلا در محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 12942 دارد 216m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 12932 دارد 230m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا سنددار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه جنگلی و امن حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12923 دارد 500m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . ویلا در محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا درختکاری شده محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12912 دارد 200m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد. ویلا جنگلی شمال . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و تراس ویو به طبیعت محموداباد و اطراف مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12903 دارد 240m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12884 دارد 310m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی جنگلی ویلای حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 12872 دارد 210m2

قیمت: 310,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا با نگهبانی مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا جوازساخت و سند در چمستان . ویلا در شمال اطراف چمستان . فروش ویلا شهرکی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت جنگلی مازندران

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 12862 دارد 240m2

قیمت: 360,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا در چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12672 دارد 200m2

قیمت: 185,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا با نگهبانی مازندران. ویلا در محموداباد . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و جوازساخت محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محمودآباد

کد 12662 دارد 270m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا قیمت مناسب در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا سمت دشت در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا چسبیده به جنگل مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری چسبیده به جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12652 دارد 235m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایانکار محموداباد . ویلا در مازندران با تراس بزرگ اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12643 دارد 285m2

قیمت: 320,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . خرید ویلا بین کلوده و محموداباد . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و دشت با تراس رو به دشت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12632 دارد 220m2

قیمت: 250,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا محموداباد نزدیک کلوده. ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل در نزدیکی شهر کلوده با تراس ویو به منطقه فربخش شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12623 دارد 360m2

قیمت: 630,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایان کار محموداباد . ویلا در استخردار اطراف محموداباد . ویلا نزدیک کلوده در مازندران . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12614 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . خرید ویلا محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند در محموداباد . ویلا با نورپردازی در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار دشت و شالیزار با تراس بزرگ رو شالیزار شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 12463 دارد 250m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا در چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا ویو جنگل مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به منطقه جنگلی شمال

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12452 دارد 550m2

قیمت: 720,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی ویلای با حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به جنگل شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 12443 دارد 250m2

قیمت: 490,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا استخردار چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پایان کار در چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت و استخر واقع در شمال ایران

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 12252 دارد 350m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان . ویلا درختکاری شده چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی .خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی با نگهبانی دائم مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به منظره زیبای شمال کشور

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 12242 دارد 459m2

قیمت: 350,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا در شهرکی با نگهبانی چمستان . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا تراس در سرخرود . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا حیاط دار در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی

ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی چمستان

کد 12232 دارد 470m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی چمستان . ویلا جنگلی چمستان . ویلا در محیطی ویلای مازندران . فروش ویلا باغ. خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند چمستان. ویلا باغ در مازندران اطراف چمستان. فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل باغ جنگلی حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

پشتیبانی0