preload

ویلا شهرکی در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12903 دارد 240m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12672 دارد 200m2

قیمت: 185,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا با نگهبانی مازندران. ویلا در محموداباد . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و جوازساخت محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محمودآباد

کد 12662 دارد 270m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا قیمت مناسب در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا سمت دشت در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا چسبیده به جنگل مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری چسبیده به جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12652 دارد 235m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایانکار محموداباد . ویلا در مازندران با تراس بزرگ اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12643 دارد 285m2

قیمت: 320,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . خرید ویلا بین کلوده و محموداباد . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و دشت با تراس رو به دشت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12632 دارد 220m2

قیمت: 250,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا محموداباد نزدیک کلوده. ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل در نزدیکی شهر کلوده با تراس ویو به منطقه فربخش شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12623 دارد 360m2

قیمت: 630,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایان کار محموداباد . ویلا در استخردار اطراف محموداباد . ویلا نزدیک کلوده در مازندران . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12614 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . خرید ویلا محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند در محموداباد . ویلا با نورپردازی در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار دشت و شالیزار با تراس بزرگ رو شالیزار شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12122 دارد 240m2

قیمت: 340,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . ویلا ویو جنگل محموداباد . ویلا با سند محموداباد . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 11983 دارد 350m2

قیمت: 750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا سمت جنگل مازندران . فروش ویلا محموداباد . ویلا با درخت و باغچه کاری زیبا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . ویلا شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11882 دارد 300m2

قیمت: 385,000,000 تومان

خرید ویلا در مازندران شمال سرخرود . ویلا مازندران شمال . ویلا در محموداباد . ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران . ویلا جنگلی مازندران . ویلا داخل شهرک مازندران شمال . ویلا نوساخت شمال مازندران . ویلا شمال . ویلا جنگلی محموداباد نزدیک به دریا مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محمواباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبانی و تراس رو به جنگل شمال کشور .

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 11873 دارد 1000m2

قیمت: 870,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا شمال . خرید ویلا در محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا باغ فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11853 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا شمال محموداباد . ویلا شمال . ویلا مازندران . ویلا مازندران شمال محموداباد . ویلا محموداباد جنگلی . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار محموداباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11453 دارد 230m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی کشور ایران مازندران مجموداباد . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با الاچیق زیبا مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی استخر دار سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی نوساخت فروشی مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سنددار محموداباد . ویلا شهرکی استخردار بین محمود اباد و امل مازندران . خرید ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طبیعت بینظیر محموداباد مازندران . ویلا شهرکی قیمت مناسب مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 11433 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگ محموداباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگ و دشت نزردیک به دریاخزر محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت قیمت مناسب محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل جواز دار مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11413 دارد 237m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل بین امل و محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی فروشی محموداباد مازندران . ویلا جنگلی در شمال کشور محمواباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی سنددار سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طیعت زیبا مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط جنگلی مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 11404 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت کشور ایران مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی کحمواباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا فروشی سمت جنگل مازندران شهر محموداباد . ویلا شهرکی سنددار محوداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل نزدیک به دریا خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی دید به طبیعت سرسبز مازندران چمستان . فروش ویلا شهرکی با تراس و پنجره بزرگ مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11004 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل در کشور استان مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت دشت و جمنزار مازندران محموداباد .خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نزدیکی دریای خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با نگهبانی شبانه روزی در محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ با دید به دشت چمنزار زیبای مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی سنددار شهرکی در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 10993 دارد 237m2

قیمت: 360,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل با نگهبانی شبانه روزی در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل سنددار محموداباد مازندران . ویلا شهرکی با تراس و ایوان بزرگ دید به محیط سرسبز و زیبای محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل نزدیگ به دریای خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل با معماری زیبا در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 10984 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در استان مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت طبیعت زیبای جنگل مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل نزدیک به مرکز خرید و فروشگاه مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی24ساعته در مازندران محموداباد. خرید ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به جنگل و دشت مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 10973 دارد 250m2

قیمت: 375,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی مازندران محموداباد . خرید ویلا نوساز شهرکی جنگلی در نزدیکی شهر کلوده منطقه ساحلی محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نزدیکی دریا خزر محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی با نگهبانی شبانه روزی محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی در بین دو شهر خوش آب و هوای امل و محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ و دید به جنگل زیبای مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ و نورپردازی زیبا در محموداباد مازندران .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 10963 دارد 420m2

قیمت: 290,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنکل شمال محموداباد .فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار شمال کشور شهرساحلی محموداباد مازندران . ویلا شهرکی در اب و هوای معتدل جنگلی مازندازندران محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل در محیطی ویلای نشین محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد مازندران . ویلا حیاط دار به همراه باغچه کاری زیبا و گیاهان تزیینی در محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی شبانه روزی در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت دریا

ویلا شهرکی سمت دریا محمودآباد

کد 10423 دارد 370m2

قیمت: 520,000,000 تومان

ویلا شهرکی ساحلی فروشی در مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی دو طبقه سمت دریا شمال مازندران محمود اباد در نزدیکی شهر سرخرود . ویلا ساحلی شهرکی نزذیک به دریا با فضای سبز عالی و درخت کاری شده در مازندران محموداباد . ویلا ساحلی با نگهبانی دائم شهرکی فاصله با دریا 100متر در مازندران محموداباد . ویلای زیبا با خواب مستر در محمود اباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت دریا

ویلا شهرکی سمت دریا محمودآباد

کد 10413 دارد 250m2

قیمت: 250,000,000 تومان

ویلا شهرکی نزدیک به ساحل محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی نوساخت در نزدیکی دریا در کشور ایران مازندران محمود اباد در نزدیکی شهز توریستی سرخرود . خرید ویلا ارزان قیمت و قیمت مناسب در شمال کشور مازندران نزدیک به ساحل محموداباد . ویلا شهرکی فروشی باغچه کاری فضای سبز زیبا نزدیک به ساحل خزر محموداباد مازندران . ویلا فروشی شهرکی نزدیک به مرکز خرید و فروشگاه مازندران محموداباد .

پشتیبانی0